Home
Contact
Aanmelden
Haven

Regionale energiestrategie 
raakt ook ondernemers

In een Regionale Energie strategie (RES) wordt aandacht besteed aan de beschikbaarheid en verdeling van warmtebronnen op regionaal niveau en aan locaties voor de opwek van duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld via zonnepanelen of windturbines.

Waar is ruimte?
De 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? 
 
De gemeente Ridderkerk zit in de samenwerking RES Rotterdam Den Haag. Hierin is een samenwerking van 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland. Zij hebben een strategie (RES 1.0) beschreven waarover in de komende maanden (tot 1 juli 2021) door de volksvertegenwoordigers van de gemeenten/waterschappen/provincie wordt besloten: iedere partij heeft daarvoor zijn eigen planning en aanpak. 

Laat uw stem horen!
Provinciale Staten nodigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om in te spreken en hun mening te geven over de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Laat uw mening horen bij de inspreekbijeenkomst op 14 mei– digitaal, via Microsoft Teams. De inspraakbijeenkomst van 14 mei vervangt de mogelijkheid tot inspreken over de RES'en tijdens de commissievergadering op 26 mei. U kunt zich tot maandag 10 mei 12.00 uur aanmelden bij commissiegriffier Ruby Horst r.horst@pzh.nl. 
 
Hoe zit dit in mijn gemeente?
In onze gemeente - en regio - is het potentiële aanbod van restwarmte (vanuit de Rotterdamse haven) en geothermie (warmte uit de aarde) bijna tweemaal zo groot als de warmtevraag. Daarom willen we deze warmte gebruiken voor woningen en bedrijven maar ook met aangrenzende regio’s uitwisselen tegen elektriciteit. Aan elektriciteit is in onze regio juist een tekort. 

Het ligt voor de hand dat in onze regio flink wordt ingezet op een gezamenlijk warmtenet (stadsverwarming). Het gebruik van waterstof of groen gas voor verwarmen van of bedrijfspanden is zeker voor 2030 niet realistisch, omdat het nog niet voldoende voorhanden is. Als regio dragen we ongeveer acht tot negen procent bij aan de nationale opgave. Dit gebeurt met grootschalige wind- en zonne-energie. 

 Daarnaast zetten we in op ca. 0,8 TWh kleinschalige opwek zon- en windenergie op daken van huizenbezitters en woningcorporaties.  Er zijn in de regio nog geen aangewezen locaties voor de uitvoering.

Wat doet uw gemeente al aan duurzame energie? 
Lees meer over aardgasvrij wonen, energie besparen en wind- en zonne- energie op deze website onder de zoekterm ‘Duurzaam’. 

Hoe ziet het proces eruit?

 • 1 juli 2021: Vaststelling RES 1.0 
  Door de bestuurders van 23 gemeenten, vier waterschappen, 1 provincie in de regio Rotterdam-Den Haag.
 • Mei of juni 2021: Behandeling in de gemeenteraad in mei of juni 2021. 
  Op deze pagina en in de lokale huis-aan-huiskrant melden wij als gemeente wat het besluit is van de gemeenteraad melden wij over de Regionale Energiestrategie (RES)? De behandeling in de raad is nu nog niet bekend. Het zal in de raadsvergadering van mei of juni 2021 worden behandeld.
 • 14 mei 2021: Inspreekdag bij provincie Zuid-Holland. Voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties over de RES 1.0 (zie hierboven). 
 • 28 januari 2021: Het bestuurlijk netwerk energie. Op de agenda: voorstel voor een tot besluitvormingsproces. 
 • Oktober 2020: ‘Wensen en bedenkingenronde’ door de gemeenteraad. 
  Er ligt een concept RES die met de betrokken gemeenten en diverse stakeholders is opgebracht. In oktober 2020 zijn door de raden en de diverse stakeholders hierop ‘wensen en bedenkingen’ geformuleerd.

Achtergrondinformatie van de RES Rotterdam Den Haag 

 • Actuele informatie vindt u op de website van de RES Rotterdam Den Haag
 • U vindt op deze website ook een samenvatting van de RES 1.0. 
 • U kunt er bovendien terecht voor de RES ‘gespreksassistent’
 • En u vindt er een vraag en antwoordlijst. In deze lijst krijgt u antwoord op diverse vragen , zoals bijvoorbeeld ‘Waarom niet alleen energie op wekken via zonnepanelen op daken?’, ‘Waarom moeten we duurzaam opwekken?’, Waarom alle windenergie opwekken op zee?’ en ‘Waarom geen kernenergie?’.
 • U kunt zich tot slot inschrijven voor het magazine Onze Toekomst. 
Dronefoto Ridderkerk