Home
Contact
Aanmelden
Kantoor

Energielabel C kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
 • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen sinds 1 januari 2021
Met de invoering van de NTA 8800 per 1 januari 2021 wordt het energielabel vanaf die datum bepaald via deze nieuwe berekeningsmethode. Tot en met 31 december 2020 gold de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120. Energielabels, zowel de labels die zijn bepaald volgens de EPC/EI-berekeningsmethode als die volgens de NTA 8800, blijven 10 jaar geldig.
Vernieuwd energielabel woningen en gebouwen

Infographics Beslisboom en Praktijksituaties
Wat is nu uw situatie en welke stappen moet u nu nemen? Om u daarbij te helpen zijn 2 infographics samengesteld. Met de infographic Beslisboom bepaalt u stap voor stap of u aan de Energielabel-C-verplichting moet voldoen, en zo ja, welke acties dan nodig zijn. In de infographic Praktijksituaties ziet u voorbeelden van de verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen. De blauw omcirkelde cijfers tonen de relaties tussen de beslisboom en de praktijksituaties.

Check uw energielabel
Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-online. Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, lees dan hieronder hoe u dit alsnog aanvraagt.

Uw kantoor heeft energielabel A t/m C
Met een geldig energielabel A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Momenteel bestaan er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken en gebruik te maken van de natuurlijke momenten. Let bij uw huidige energielabel op de geldigheidsduur van 10 jaar.

Uw kantoor heeft een energielabel D t/m G
Kantoren met een geldig label D t/m G kunnen soms zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren, maar houd daarbij rekening met het feit dat uw kantoor op 1 januari 2023 een geldig label C moet hebben. U kunt hiervoor een maatwerkadvies inwinnen bij een erkend energieadviseur. Misschien kan uw pand met weinig ingrepen zelfs direct de stap maken naar energielabel A of B?

Uw pand heeft geen label
U kunt advies inwinnen bij een energieadviseur die kan inschatten hoe energiezuinig nu uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan uw adviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden. Denkt uw adviseur dat uw pand niet energiezuinig is (D t/m G), maak dan gebruik van het 4-stappenplan om tot een energielabel C of beter te komen. Let er wel op dat u per 1 januari 2023 een geldig en geregistreerd energielabel C heeft voor uw kantoorgebouw.

In 4 stappen naar energielabel C (of beter)
Heeft uw gebouw label D t/m G? Volg de volgende stappen om uw pand voor 2023 naar energielabel C te tillen.

 • Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan
  Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook kan hij voor u de Erkende Maatregellijsten (EML) meenemen in zijn advies. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Een maatwerkadvies wordt ook wel energieprestatieadvies (EPA) genoemd. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel tot gevolg. Als opdrachtgever kunt u afspreken om ook een energielabel te laten opmaken. Dit brengt vaak weinig extra kosten met zich mee.
 • Stap 2: Verken financiële regelingen
  RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Bekijk daarvoor onze subsidiewijzer.
 • Stap 3: Voer de maatregelen uit
  Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval tijdig (dus voor 1 januari 2023) op energielabel C te komen. Zorg indien mogelijk voor no regret-maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een CO2-arm kantoor en die rekening houden met verregaande aanpassingen in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is een maatregel die genoeg ruimte overlaat om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek.
 • Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen
  Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen en te laten registeren.

GIS-viewer
Wij ontwikkelden een GIS-viewer waarmee de kantoren in Nederland in kaart zijn gebracht. Daarbij is naar beste inschatting aangegeven welke kantoren moeten voldoen aan de Energielabel C-verplichting. Ook de al geregistreerde energielabels zijn in de GIS-viewer opgenomen. De informatie is te bekijken voor zowel een afzonderlijk adres als voor een groter gebied.

De GIS-viewer is een hulpmiddel voor kantooreigenaren én handhavers. Zij kunnen hiermee de locaties inschatten van de label C-plichtige kantoren die nog niet aan de verplichting voldoen. De werkelijke situatie kan afwijken van de inschatting die RVO kan maken op basis van verschillende databronnen. Hierdoor kunnen er aan deze GIS-viewer geen rechten worden ontleend.
GIS-viewer

In de praktijk
Benieuwd naar hoe andere kantooreigenaren de sprong naar energielabel C maakten? Lees dan de praktijkverhalen.

Meer weten?
Energielabel Utiliteitsgebouwen
Informatieplicht energiebesparing
Energielabel registratiedatabase EP-Online
Zoek een energieadviseur
Platform Duurzame Huisvesting
Vlog over financieren van duurzaam vastgoed
Publicatie Staatscourant 2018 labelverplichting kantoorgebouwen

bron: rvo.nl

Dronefoto Ridderkerk