Home
Contact
Aanmelden
Zonnepanelen

Contouren bekend regionale bijdrage aan schone elektriciteit en warmte

Welke bijdrage levert de regio Rotterdam Den Haag aan de overgang naar meer duurzame energie? En, hoe ziet die er dan uit? De eerste contouren hiervoor staan beschreven in een concept visiedocument van de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio. Dit document is op 22 april vrijgegeven voor verdere behandeling. De regio bestaat uit 23 gemeenten, vier waterschappen, de provincie Zuid Holland en netwerkbeheerders

Terugdringen broeikaseffect
In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 zijn gehalveerd en in 2050 moet die uitstoot zelfs tot bijna 0 zijn teruggedrongen. Dit staat in het Nationale Klimaatakkoord. Binnen de dertig regio’s die Nederland kent, wordt met alle lokale overheden en energiepartijen een strategie opgeleverd.
Deze strategie bevat de contouren waarbinnen duurzame energie kan worden opgewekt die haalbaar, betaalbaar, schoon en veilig is. Dit jaar leggen zo’n dertig regio’s in Nederland hun plannen op tafel. De RES 1.0 wordt vóór 1 juli 2021 door de gemeenteraden, de algemeen besturen van de waterschappen en de provinciale staten besproken en vastgesteld.

Warmteaanbod groter dan de vraag
In onze regio is het potentiële aanbod van restwarmte (vanuit de industrie in de Rotterdamse haven) en geothermie (warmte uit de aarde) bijna tweemaal zo groot als de vraag ernaar. Deze warmte kunnen we gebruiken voor woningen en bedrijven en voor het uitwisselen van deze energie met aangrenzende regio’s of voor het uitwisselen tegen elektriciteit. Hieraan is in onze regio juist een tekort. Het gebruik van waterstof of groengas voor verwarmen van woningen of bedrijfspanden is zeker tot 2030 niet realistisch.

Inpassen in het landschap
Als regio dragen we ongeveer acht tot negen procent bij aan de nationale opgave. Dit gebeurt met onder andere wind- en zonne-energie om de toekomstige grote vraag naar elektriciteit aan te kunnen. Gemeenten komen in onderlinge afstemming en participatie tot mogelijke locaties.
Het gaat namelijk om grote objecten die goed moeten worden ingepast in het bestaande landschap, zonder dat het een verdere ‘verrommeling’ met zich mee brengt. Het uitgangspunt is om de kwaliteit van het landschap te behouden of te verbeteren. Zodra er meer bekend is over de te nemen stappen, wordt hierover tijdig via de gemeentelijke communicatiekanalen en via de lokale kranten gecommuniceerd.

Concept visiedocument Energiestrategie
Bekijk het concept visiedocument Energiestrategie van de regio Rotterdam Den Haag op de website www.resrotterdamdenhaag.nl.

bron: ridderkerk.nl